Årsmøte 2023

Innkalling til årets årsmøte!

Tid: søndag 12.03.2022, Klokken 1700

Sted: Tokerud flerbrukshall, Inga Bjørnsons vei 1B, 0969 Oslo.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sangam idrettslags lov. (www.sangamil.no). 

Saker som ønskes behandles på årsmøtet, må i henhold til vedtektene være sendt til styret senest to uke før årsmøtet. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sangam idrettslag kontaktes på e-post (post@sangamil.no).

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på www.sangamil.no senest en uke før årsmøtet. 

Saksliste-Årsmøte 2023

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2.  Velge dirigent som leder årsmøtet.
 3. Velge protokollfører.
 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne forretningsorden.
 6. Godkjenne innkallingen.
 7. Godkjenne sakslisten.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning og styrets økonomiske beretning.
 10. Behandle forslag og saker.      
 11. Fastsette medlemskontingent, samt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12.  Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal følge pålegg som fremkommer i økonomihåndboken.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta valg av styre med leder, nestleder, sekretær, halldrifter og fire styremedlemmer hvorav ett defineres som økonomiansvarlig. I tillegg velges to varamedlemmer.
 15. Foreta valg av et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
 16. Foreta valg av valgkomité en leder, to medlemmer og ett varamedlem.