Årsmøte 2024

Innkalling og saksliste til årets årsmøte.
Tid: søndag 10.03.2024, Klokken 16:00
Sted: Tokerud flerbrukshall, Inga Bjørnsons vei 1B, 0969 Oslo.

Saksliste;
1 Godkjenne de stemmeberettigede.
2 Velge dirigenten som leder årsmøtet.
3 Velge protokollfører.
4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5 Godkjenne forretningsorden.
6 Godkjenne innkallingen.
7 Godkjenne sakslisten.
8 Behandle idrettslagets årsberetning.(Denne sendes dagen før årsmøtet)
9 Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning og styrets økonomiske beretning.(Årsregnskapet ble ferdigstilt 05.03.2024 da kontrollutvalget ikke har kontrollert regnskapet ennå)
10 Behandle forslag og saker.
  1. Forslag om endring av antall styremedlemmer. (epost 22.02.2024)
  2. Forslag om endring av antall styremedlemmer, beholde eksisterende antall. Tilføye idrettsansvarlig / grenutvikler som et styreverv. (epost 25.02.2024)
  3. Styrehonorar og honorar til grupperåd/andre utvalg- størrelse og kriterier.
  4. Honorarer til alle, styre, tilsynsvakter og stengevakter må innrapporteres for 2022 og 2023.
  5. Aktiviteter som bør videreføres, og /eller satses på for videreutvikling av SIL som et fleridrettslag.
  6. Inkludering av andre etnisiteter enn tamiler i styret og grupperåd

11 Fastsette medlemskontingent, samt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styret vil videreføre samme kontingent til 2024.
12 Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
13 Foreta valg av styre med leder, nestleder, sekretær, halldrifter og fire styremedlemmer hvorav ett defineres som økonomiansvarlig. I tillegg velges to varamedlemmer.
Instilling fra valgkomtie
14 Foreta valg av et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
15 Foreta valg av valgkomité, en leder, to medlemmer og ett varamedlem.
16 Valg av grupperåd for grener og aktivitet gruppene
Innstilling fra grener og aktivitetsgrupper

  • Badminton
  • Friidrett
  • Yoga
  • Volleyball
  • Sjakk og karom

Evt andre grener som skal videreføres.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sangam idrettslags lov. (www.sangamil.no).